yusuf akçura

kazanlı yusuf akçura, türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan tatar asıllı türk yazar ve siyaset adamıdır. türk tarih kurumu’nun kurucu üyelerindendir. ikinci dönem tbmm’de istanbul milletvekili, 1935’te kars milletvekili olarak mecliste yer almıştır. 1904 yılında yayımladığı üç tarzı siyaset adlı makalesi türkçülük akımının manifestosu kabul edilir. akçura’nın türkçü düşünce tarihindeki yeri, çağdaşı olan ziya gökalp’in gölgesinde kalmıştır fakat mustafa kemal atatürk’ün çalışma arkadaşı olarak türkiye cumhuriyeti’nin kültürel yapısının oluşmasında katkıları olmuştur. yusuf akçura’nın türkçü fikirleri, sovyetlerin çökmesi ve orta asya’daki türk devletleri’nin bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla yeniden güncellik kazanmıştır. 2 aralık 1876’da moskova’nın doğusundaki ulyanovsk’ta (eski adıyla simbir) dünyaya geldi. kazan’a göç etmiş kırım türkleri’nden aristokrat bir ailenin mensubu idi. babası çuha fabrikası sahibi fabrikatör hasan bey, annesi yunusoğulları’ndan bibi kamer banu hanım idi. 2 yaşında iken babasını kaybetti ve annesi ile birlikte yedi yaşına gelmeden istanbul’a göç ettiler. annesi, istanbul’da dağıstanlı osman bey ile evlendi. osman bey, yusuf’un eğitimi ile yakından ilgilendi, onu asker olmaya teşvik etti. kuleli askeri lisesi’nde öğrenim gördükten sonra 1895 yılında harbiye mektebi’ne girdi. harbiye yıllarında necip asım’ın, veled çelebi’nin, bursalı tahir bey’in türkçülüğe ait yazıları ile ismail gaspıralı’nın bahçesaray’da yayımlanan ve bir ara istanbul’da da dağıtılan tercüman gazetesi türkçülük fikirlerinin oluşmasını etkiledi. 1897’de malumat dergisi’nde yayımladığı “şehabettin hazret” adlı ilk makalesini rusya türkleri ile osmanlı türkleri’ni tanıştırma amacıyla kaleme aldı. 1. doğduğu ortam, rusya’da türklerin durumu ve tatarlar yusuf akçura, türk ocakları tarafından yayınlanan “türk yılı 1928” adlı eserin “türkçülük” bölümünde kendi ailesi hakkında şu bilgileri vermektedir. “akçura ailesi; şimal türklüğünün kadim ailelerindendir. bütün aristokrat aileler gibi, akçuraoğulları da baba ve dedelerini dört yüz yıl evveline kadar bilmem kaç göbek sayar durular. yusuf un babası, büyücek bir çuha fabrikası sahibi oldukça zengin hasan bey adlı bir fabrikatör idi. anası, kazan’ın en maruf bir burjuva ailesi olan yunusoğullarından bibi kamer banu hanım’dır. yusuf 1879 senesi kanun-u evveli’nin (aralık) ikinci günü volga sahilindeki simbir (elyevm olyanovski) şehrinde tevellüd etti. yusuf henüz iki yaşında iken babasını kaybetti ve yedi yaşını ikmal etmeden anasıyla beraber istanbul’a geldi.” o, ilk akçura’nın kırım’dan kazan’a göç ettiğini büyük amcasından duymuş ancak bunun doğruluğunu tespit edememiştir. akçura’nın mensup olduğu volga tatarları, rus egemenliği altında yaşayan müslümanlar arasında en iyi durumda olanlardı. bir yabancı yazar buradaki tatarların rusların dinsel engellerle giremedikleri orta asya ile batı arasındaki ticarete aracılık ettiklerini böylece zengin bir tüccar sınıf meydana getirdiklerini belirttikten sonra şöyle yazıyor:’ “tatarların bu konumu, rumların osmanlı imparatorluğu’nda oynadığı rolü hatırlatıyordu. ortodoksların bünyesindeki rumlar gibi tatarlar da rusya müslümanlarının bünyesinde kültürel ve ekonomik bakımdan seçkin bir kesimi oluşturuyorlardı. yine onlar gibi, doğu batı ticaretindeki rollerinden dolayı, yüksek bir gelişme düzeyi elde etmişlerdi. rum burjuvazisi papaz ve tüccarlarını balkanlara nasıl gönderdiyse, tatar din adamları ve tüccarları da rusya ve türkistan’daki müslüman toplulukların arasına öyle yayılmışlardı. rusya’da mensup olduğu ailesinin toplumsal düzeyi, yapısı ve mevkii istanbul’a göç eden yusuf akçura’nın tüm düşünsel davranışlarını etkilemiştir. rusya’da azınlık durumunda fakat zengin bir aileye mensup olan akçura, türkiye’de o durumda olan unsurlarla, çoğunluğa mensup fakat fakir ve geri kalınış bir milletin üyesi olarak karşı karşıya gelmiştir. bu durum onun olaylara, türkiye’de yetişmiş aydınlardan daha gerçekçi bir yaklaşımı sergilemesine neden olmuştur. akçura’nın bu özelliği onun bütün türk dünyasını kucaklayan bir türkçülük anlayışını geliştirmesinin de en büyük etkenidir. 2. istanbul’a gelişi ve buradaki yaşamı akçura’nın babası öldükten sonra annesinin de sağlığı bozulmuş, bu arada mali durumları da kötüye gitmiştir. hem mallarına haciz konulması hem de annesinin sağlığı nedeniyle rusya içinde birkaç şehir gezmişler sonra da istanbul’a yerleşmişlerdir. burada okula başlayan akçura’nın annesi dağıstanlı osman bey ile evlenmiştir. osman bey akçura’nın tahsiliyle yakından ilgilenmiş ve o’nu askerî okula gitmeye teşvik etmiştir. akçura’nın hatıra defterine göre askerî rüştiyenin üçüncü sınıfında iken annesi ile birlikte baba yurdu kazan’ı ziyarete gitmiştir. bu seyahatte istanbul ile kazan arasındaki medeniyet ve ümran farkı dikkatini çekmiştir. rusların istanbul’u berbat ve çamur deryası diye tahkir etmelerine kızmakla birlikte istanbul’un bağımsız bir türk şehri olmasına rağmen rus yönetiminde bir şehirden geride olmasından üzüntü duymaktan kendisini alamamıştır. akçura kendisinin biraz şuurlu milliyetçiliğinin harbiye’de tahsil ya­parken başladığını yazıyor. yunan harbi’nin hemen öncesine rastlayan bu dönemde necip asım’ın, veled çelebi’nin, bursalı tahir bey’in türkçülüğe ait yazıları yayınlanmakta ve gaspıralı ismail bey’in “tercüman”ı bir ara istanbul’da dağıtılmaktaydı. bu eserler akçura’nın fıkrî gelişiminin temellerini atmışlardır. akçura’nın türkçülük fikirleri daha başından beri bütün türkleri kapsamaktaydı. 1897’de erkan-ı harbiye sınıflarına ayrılan akçura aynı yıl ilk makalesini “malumat” dergisinde yayınladı. “şehabettin hazret” adlı bu makalesinde kuzey türklüğünün en ünlü kişilerinden ve kuzey’de dinî yenilik ve millî uyanış hareketinin ilk liderlerinden şehabettin mercani’nin düşünce ve çalışmalarını aynı zamanda da kuzey türklüğünün irfan seviyesini, fikri hareketlerini güneyli türklere anlatmak istemişti. amacı rusya türkleri ile osmanlı türklerini tanıştırabilmekti.7 akçura, harbiye’nin ikinci sınıfındayken genç türk’lük düşüncesine katılıp hizmet ettiği gerekçesiyle 45 gün mahkum olmuştu. hapisten çıkıştan sonra bir hareketi daha görülürse okuldan atılacağı söylenmiş ve erkan-ı harbiye sınıfına ayrıldıktan birkaç ay sonra taşkışla divan-ı harbi’nde yargılanmıştır. mahkeme hiçbir sebep yokken akçura ve arkadaşı hikmet vefık bey’i askerlikten uzaklaştırdı. aynı zamanda akçura’yı müebbet olarak fizan’a sürgün etti. 3. trablusgarp’dan fransa’ya kaçış ve buradaki faaliyetleri fizan’a sürgün edilmek için trablusgarp’a gelenler akçura ile beraber 84 kişiydiler. bunların yol masraflarını karşılayacak para bulamadığından trablusgarp’ta hapsedilmelerine karar verildi. daha sonra şehir içinde kalmak koşuluyla serbest bırakıldı ve bazı resmi görevler aldı. buradan arkadaşı ferit bey’le birlikte bir kayığa binerek fransa’ya kaçtı. 1899 yılında fransa’ya gelen akçura’nııı türkçülük fikirleri burada olgunlaşmıştır. paris’te ilk görüştüğü türk mültecilerinden eski bir jön türk olan dr. şerafettin mağmumi kendisine osmanlıcılık fikrinin çöktüğünü, çeşitli unsurların anlaşmasını sağlamanın olanaksız olduğunu, türk milliyetçiliğinden başka çıkar yol bulunmadığını izah eder. mağmumi, batılıların doğu ve türk düşmanlığından, dillerinde doladıkları adalet ve insaniyet sözlerine inanmanın tam bir ahmaklık olacağından ve bütün bu hakikatleri paris’teki hayat ve gözlemlerinin ona telkin ettiğinden bahseder. akçura bu telkinlerin kendisinde büyük izler ve tesirler bıraktığını söyler. paris’te ahmet rıza’nın osmanlıcılığını, mizancı murat’ın islâmcılığını ve prens sebahattin’in adem-i merkeziyetçiliğini mağmumi’nin telkinleri doğrultusunda incelemek fırsatı bulmuştur. niyazi berkes, yusuf akçura’nııı fikirlerindeki gelişmeyi şöyle dile getiriyor: “bu üç hizip arasında, çocukluğunda rusya’dan gelmiş olan bir subaylık öğrencisi iken sürüldüğü tripoli (trablus)’dan fransa’ya geçen, üçlerin en genci sebahattin’den bir yaş büyük olan akçuraoğlu yusuf adlı bir genç vardı. ilhamını augııste comte’den, le play’den değil, science politique okulunda devamı ettiği albert sorel, emile boutmy ve frıunck brentano gibi tarih ekonomi ve milliyetler sorunu konularıyla ilgilenen profesörlerden alıyordu. murat gibi kafkasya’dan değil, çarlık imparatorluğu’ndaki milliyetlerin ayrılma ya da özgürleşme davasını oranın devrimci akımlarıyla beraberleştiren bir gelenekten geliyordu.” gerçekten de akçura paris’te üç yıl süreyle devam ettiği science politique (siyasal bilgiler) okulunda ulus öğesinin tarihteki önemini anladı. prusya bozgununun hemen ertesinde ve bu bozgunun öcünü alacak kadrolar yetiştirmek üzere tam milliyetçi bir şekilde donatılan bu okuldaki derslerde albert sorel ulus öğesinin önemi üzerinde ısrarla duruyordu. akçura bu okulu bitirirken yaptığı tezinde “osmanlı devletinin bu şekliyle korunmasının artık mümkün olmadığına karar vererek, milliyet fikirleri bu derece geliştikten sonra çeşitli unsurları bir araya toplayarak millet meydana getirmek mümkün değildir” diyordu. bu arada ahmet rıza’nın şurayı ümmet ve meşveret adlı gazetelerinde de yazıları çıkan akçura, buralarda düşüncelerini tam olarak açıklayamamıştır. 4. fransa’dan rusya’ya gidiş ve rusya’daki faaliyetleri 1903 yılında siyasal bilgileri bitiren akçura, türkiye’ye dönmesi ya­sak olduğundan rusya’ya doğduğu yere döndü ve amcasının evine yerleşti. çok büyük tartışmalar yaratan ve üzerine kitaplar yazılan, türkçülüğün ilk kez bilimsel izahının yapıldığı “üç tarz-ı siyaset” adlı makalesini burada kaleme aldı. üç tarz-ı siyaset: yusuf akçura 1904 yılında yazdığı 32 sayfalık üç tarz-ı siyaset adlı makalesini mısır’da yayınlanan türk gazetesi’nin 23-34’üncü sayılarında nisan-mayıs 1904’te yayınladı. türk gazetesi bu makalenin yayınlanmasından birkaç ay evvel gazeteci ali kemal’in etrafında toplanan bir grup liberal tarafından kahire’de yayınlanmaya başlamıştı. bu makalede üzerinde durulan ve uygulanabilirlikleri tartışılan ana konular şunlardır: 1. bir osmanlı ulusu meydana getirmek, 2. islâmcılığa dayanan bir devlet yapısı kurmak, 3. iraka dayalı bir türk siyasal ulusçuluğu meydana getirmek. her biri osmanlı devleti’ni kurtarma yolu olarak görülen bu konuları şöyle irdeliyor. osmanlıcılık: bu fikrin amacı yeni bir osmanlı milleti oluşturmaktır. osmanlı devleti’nin devamı için bu iş başarılabilirse elbette çok yararlı olur. bunun için cins, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin osmanlı halkları haklar ve ödevler açısından eşit hale getirilecek, böylece ortak vatan kavramı etrafında amerikan ulusu gibi bir osmanlı ulusu oluşturulacaktır. tek amacı sınırları korumak ve imparatorluğu yaşatmaktır akçura, osmanlılık fikrini hem sakıncalı hem de imkansız görmektir. o, sınırların korunmasını devlet için yeterli bir amaç görmemektedir imparatorluk halkları örgütlenip bir halk haline geldiğinde devletin kurucusu ve yöneticisi türkler eriyip gidecek, egemenlik arap çoğunluğa geçecektir. ayrıca, osmanlı topluluklarının birbirleriyle kaynaşmak istemeyeceklerini de öne süren akçura, dinsel, siyasal ve mezhepsel nedenlerle bütün avrupa’nın buna engel olmak için çalışacağını söyleyerek osmanlı milleti meydana getirmeye uğraşmanın boşa yorulmak olduğuna kanaat getirecektir. islamcılık: osmanlı milliyeti siyasetinin başarısızlığı üzerine islamiyet politikası meydan aldı diyen akçura, islamcılık siyasetinin dünyadaki müslümanlardan bir islam birliği meydana getirmek amacı ve eylemi olduğunu söylüyor. avrupalı yazarların panislamizm dediği bu fikir osmanlılık fikrinin zayıflamasıyla abdülaziz zamanında başlamış olup,abdülhamit zamanında fikirden eyleme geçmiştir. bu dönemde müslüman memleketlerinde geniş bir panislamist propagandaya girilmiştir. akçura, bu politikanın güçlüklerini anlatırken şunları göz önüne alır: önce tanzimat’ın osmanlı toplulukları arasında yaymayı amaç tuttuğu siyasal ve hukuksal eşitlik artık söz konusu olmayacaktır. hatta türkler arasında bile mezhepsel, dinsel çatışmalar çoğalabilecektir. müslüman ülkelerin çoğunun idaresini ellerinde tutan batılı devletler de bu tasarının gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir. ancak bu politikanın olumlu yanları da vardır. onlar da, osmanlı memleketlerinde din esasına dayalı güçlü bir müslüman birliği kurulacağı, dünyadaki müslümanların halife’nin etrafında toplanmaları için sağlam bir zemin hazırlanacağı idi. bu arada islam’da din ile devletin bir bütün olarak kabul edilmiş olmasını, kuran’ın anayasa niteliği taşımasını, halifenin müslümanlarca imam kabul edilmekte olmasını, islamcılığı kolaylaştırıcı etkenler olarak görmektedir. ancak dış engelleri çok kuvvetli gören akçura bu siyasete, islam tebaya sahip büyük devletlerin, islam ülkeleri üzerindeki etkilerini kullanarak engel olacaklarını söylüyor. türkçülük: bu siyasetin uygulaması, önce osmanlı imparatorluğu’ndaki türklerin, türk olmadıkları halde az çok türkleşmiş olanların ve ulusal bilinçden yoksun olanların bilinçlendirilmesi ve türkleştirilmesi ile başlayacaktır. asıl fayda asya ile doğu avrupa2da yayılmış olan türklerin birleştirilmesi sonucu meydana gelecek azametli bir siyasal milliyetin elde edilmesiyle sağlanacaktır. türkçülük fikrinin uygulanmasında osmanlı devleti japonya’nın sarı ırk için oynadığı rolü oynayacak ve liderlik edecektir. bu siyasetin engelleri ise şunlardır: önce osmanlı devleti’nde müslüman olup da türk olmayan ve türkleştirilmesine imkan olmayan topluluklar osmanlı devleti’nden ayrılmak isteyeceklerdir. büyük bir türk nüfusa sahip olan rusya’nın da bu siyasete engel olmak isteyeceği kesindir. ancak türkçülüğün harici engelleri islamcılığa göre daha azdır. sonuç olarak akçura, osmanlıcılığı uygulanması imkansız bir siyaset olarak gösteriyor. islamcılık ve türkçülüğü ise, eşit denebilecek yarar ve zararlara sahip olarak niteliyor. makalesini şöyle bitiriyor: ”hülasa öteden beri zihnimi işgal edip de kendi kendimi ikna edecek cevabını bulamadığım sual yine önüme dikilmiş cevap bekliyor: müslümanlık, türklük siyasetlerinsen hangisi osmanlı devleti için daha yaralı ve kabil-i tatbiktir.” yusuf akçura bu makalesiyle yüzyılın ilk yarılarında istanbul’da mekteb-i tıbbiye öğrencileri arasında etkili olmaya başlaysan türkçülüğü sistematik olarak ilk kez ortaya koydu. bu nedenle ”üç tarz-ı siyaset” türkçülüğün manifestosu kabul edilmektedir . rusya’daki siyasî faaliyetleri y. akçura’nın rusya’da bulunduğu yıllar türkçülük fikrinin buralarda yayılmasına müsait bir ortama sahipti. rus-japon savaşı ve onu takip eden 1905 ihtilâli ve rus meşrutiyetinin ilanı sırasında akçura rusya’da idi. burada uygun zemin bulmuş olan türkçülüğü yaymak amacıyla kazan’da tarih, coğrafya ve osmanlı-türk edebiyatı öğretmenliği yaptı. “kazan muhbiri” adlı bir gazete çıkarmaya başladı. gaspıralı ismail bey, ali merdan bey, abdürreşit kadı ibrahimof gibi türkçülerle birlikte 1905’te “rusya müslümanları ittifakı” adında büyük bir parti kurdu. bu partinin merkez idare heyeti üyeliğine ve umumî katipliğine seçildi. bu parti ile vicdan hürriyeti, hukuk eşitliği ve kültürel gelişmeye müsait bir ortam için mücadele eden akçura birinci seçimlerde rus meclisi duma’ya kuzey türklerinin girmelerini sağladı. bu arada tutuklanarak seçimler bitene kadar hapiste tutuldu. akçura türkiye’ye geldiği 1908 yılına kadar siyaset ve kültür çalışmalarına devam etti. 1906’da toplanan ittifak’ın üçüncü kongresinde, genel sekreter olarak görev yaptı ve türkçülüğün gelişmesi için aynı zamanda rusya’da bulunan türkler arasındaki ayrılıkların giderilmesi için önemli kararlar almasını sağladı. 1907’de rusya’da katı yönetim tekrar başlayıp meclis dağıtılıp, kanun­lar rus olmayanlar aleyhine değiştirilince buna karşı yayın yapan akçura takibata uğradı. kendisi tevkif edilmek için arandığı sırada osmanlı devletinde ii. meşrutiyetin ilan edildiğini öğrenince işlerini tasfiye ederek ekim 1908’de istanbul’a geldi. 5. türkiye’ye dönüş ve türkiye’deki faaliyetleri y. akçura istanbul’a döner dönmez, türkçü çalışmalarına aynı hızla devam etti. aralarında ahmet mithat, emrullah efendi, necip asım, bursalı fuat raif, feylesof rıza teyfik ve ahmet ferit (tek) gibi şahısların bulunduğu kişilerle 25 aralık 1908’de türk derneği’ni kurdular. 1909-1910 sıralarında sırat-ı müstakim adlı bir dergide yazılarını ya­yınlamaya başladı. ömrü kısa olan türk derneği’nin yerine 18 ağustos 1911’de mehmet emin (yurdakul), ahmet hikmet, ağaoğlu ahmet, hüseyinzade ali, doktor akil muhtar ile birlikte “türk yurdu” adlı bir dernek kurdu. bu derneğin yayın organı olarak da “türk yurdu dergisi”ni çıkarmaya başladı. bu dergi akçura’nın idaresinde tam 17 yıl yayın hayatında kalacaktır. akçura, 1912’de açılan türk ocağı’nın kuruluşuna da aktif olarak katıldı. 1916 yılında “rusya mahkumu müslüman türk-tatarların hukukunu müdafaa cemiyeti” adlı büyük bir siyasi örgüt kurdu. bu örgüt avrupa’nın çeşitli kentlerinde konferanslar verip yöneticilerle temasa geçerek rusya’daki türklerin haklarını dile getiriyordu. akçura’nın buradaki konferansları bir muhtıra şeklinde fransızca ve almanca olarak yayınlandı. isveç, danimarka, norveç, isviçre ve abd gibi o tarihlerde tarafsız olan ülkelere de rusya’daki türklerin durumunu anlatan ve yardım isteyen muhtıralar yolladı. 1918 yılında hilal-i ahmer temsilcisi olarak rusya’daki türk esirlerini kurtarmak için görüşmelerde bulunmak üzere rusya’ya gitti ve bir yıl kadar burada kaldı. 1919’da yenilmiş ve işgale uğramış türkiye’ye dönen akçura, ekim 1919’da ahmet ferit’in kurduğu “milli türk fırkası”na katıldı. 1919 sonunda ingilizler tarafından hapsedildi. 1920’de hapisten çıkınca selma hanım ile evlenerek karıkoca millî mücadele’ye katılmak üzere anadolu’ya geçtiler. burada dışişleri bakanlığında genel müdür olarak görev yaptı. 1923’te istanbul milletvekili seçildi. osmanlı dönemi’nde ittihat ve terakki ile organik bağları olmasını istemeyen ve cemiyete üye olmayan akçura, cumhuriyet döneminde cumhuriyet halk fırkası’ndan milletvekili olmayı kabul etmiştir. 1925’te açılan ankara hukuk mektebi’nde siyasî tarih hocalığına baş­lamış, 1931’de atatürk tarafından türk tarih kurumu’nu kurmakla görevli bilim adamları arasında yer almış ve 1932’de buranın başına getirilmiştir. 1933 üniversite reformundan sonra istanbul üniversitesi’nde siyasi tarih profesörlüğü de yaptı. 1934’te sağlığı bozulan akçura 11 mart 1935’te kars milletvekili iken kalp krizi geçirerek öldü.
2